<-
  .  !
     843 © Andrey Velikorodny, 01.aug.2010 
 ->
  ...
. !